Regulamin wydarzenia Sylwester 2023

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin wydarzenia.
Wydarzenie – wydarzenie, które odbędzie się 31.12.2023 r. zgodnie z Regulaminem w wyznaczonym Lokalu.
Organizator – organizatorem Wydarzenia jest spółka Crystal Kwiecień Spółka Jawna., z siedzibą przy ul. Św. Jana 2/IV, 31-018 w Krakowie, NIP: 5512621564.
Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w sposób określony na stronie internetowej Wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub poprzez zakup biletu.
Lokal – miejsce, w którym odbędzie się Wydarzenie . Crystal Palace, przy ul. Św. Jana 2/IV, 31-018 Kraków, woj. małopolskie.
Bilet – dokument elektroniczny, który uprawnienia do uczestnictwa w Wydarzeniu, za który uiściło się opłatę przy jego nabyciu.
Nagranie – materiał filmowy lub zdjęciowy z Wydarzenia, wykonany przez Organizatora lub podmiot zatrudniony przez Organizatora służący do celów marketingowych związanych z promowaniem Wydarzenia.

§ 1

Warunki ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu pod nazwą Crystal Palace, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników.

 • Głównym celem Wydarzenia jest event Sylwestrowy

 • Wydarzenie odbędzie się w dniach 31.12.2023 r.

 • Wydarzenie odbędzie się w Crystal Palace, przy ul. Św. Jana 2/IV, 31-018 Kraków, woj. małopolskie, zwany w dalszej części Regulaminu Lokalem.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim
  przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 • Wszystkie ważne informacje dotyczące Wydarzenia, ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na
  oficjalnej stronie https://www.crystalpalace.com.pl/

§ 2

Warunki uczestnictwa

 • Udział w Wydarzeniu możliwy jest w charakterze Uczestnika.

 • Udział w Wydarzeniu dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.

 • Uczestnikiem Wydarzenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu na stronie https://www.crystalpalace.com.pl/

 • Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu jest uzależniona od wykupionej opcji Biletu oraz użycia ewentualnych kuponów rabatowych.

 • Organizator oferuje Bilety: Crystal by Night

 • Koszt Biletów dostępny są na stronie internetowej Organizatora https://www.crystalpalace.com.pl/

 • Im bliżej terminu Wydarzenie, istnieje możliwość modyfikacji ceny.

 • Wszystkie podane ceny są cenami netto, natomiast Organizator w dniu uruchomienia sprzedaży jest płatnikiem VAT 23%.

 • Bilety można zakupić w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej https://www.crystal palace.com.pl oraz w miejscu wydarzenia Crystal Palace ul. Św. Jana 2/IV, 31-018 Kraków.Organizator potwierdzi zwrotną wiadomością e-mail o zakupie biletu.

 • Organizator dopuszcza zakup większej ilości biletów z jednego adresu e-mail, potwierdzenie wymaga dodatkowej korespondencji z Organizatorem.

 • Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona. Organizator przewiduje rozprowadzenie wyłącznie 100 sztuk Biletów.

 • Sprzedaż Biletów trwać będzie do dnia 28.12.2023 r., bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów.

 • W przypadku nie wyczerpania puli biletów Organizator przewiduje możliwość zakupu biletu w dniu Wydarzenia.

 • Weryfikacja Uczestników nastąpi na podstawie listy Uczestników zawierającej imię, nazwisko i adres e-mail (nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika).

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych. Brak poprawnych danych kontaktowych nie upoważnia do odstąpienia / rezygnacji od Umowy lub Reklamacji.

§ 3

Świadczenia Organizatora

 • W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje świadczenia.

 • W ramach Biletu Crystal by Night Uczestnik otrzymuje:

  • bilet na noc Sylwestrową w dniu 31.12.2023 r.

  • koktajl powitalny

  • uroczysta kolację z wine pairing oraz różnorodne bufety

  • napoje, kawy, herbaty, itp.

  • występy muzyczne na żywo

 • Organizator nie zapewnia:

  • posiłków i atrakcji innych, niż przewidziane w opisie Biletów;

  • noclegów;

  • transferu z/do Lokalu;

§ 4

Ograniczenia i zakazy

 • W trakcie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz:

  • spożywania spożywania alkoholi zakupionych poza Lokalem;

  • palenia tytoniu z wyjątkiem stref do tego przeznaczonych na terenie Lokalu;

  • spożywania substancji psychoaktywnych w tym w szczególności narkotyków, dopalaczy etc.

 • W trakcie Wydarzenia zabrania się:

  • wnoszenia na teren Lokalu przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, czy substancji łatwopalnych;

  • wprowadzania zwierząt lub wnoszenia jakichkolwiek rzeczy ruchomych mogących spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Wydarzeniu;

  • zachowań mogących spowodować zakłócenie porządku publicznego, porządku Lokalu, przebiegu Wydarzenia, zasad bezpieczeństwa;

  • prezentowania jakichkolwiek treści mogących zostać uznane za nieobyczajne w tym mogących wywołać zgorszenie lub konflikt, w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.

 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Wydarzenia.

 • Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników ochrony oraz innych służb porządkowych Organizatora, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Wydarzeniem.

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie Lokalu, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

§ 5

Wizerunek uczestników

 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na rejestrację, utrwalenie i udostępnienie przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora, całości Wydarzenia z ich udziałem w tym ich wizerunków i wypowiedzi w trakcie i na temat Wydarzenia.

 • Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników w trakcie Wydarzenia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z jego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.

 • Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników zarejestrowanych podczas Nagrania.

 • Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.

 • Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane
  w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności wyświetlanie i odtwarzanie w przeglądarkach internetowych, portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, TikTok,), internetowych serwisach video (np. YouTube, Vimeo), umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych, prawo do adaptacji, wykorzystanie w multimediach.

§ 6

Dane osobowe

 • Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza rejestracyjnego;

  • ujawnianiu podstawowych danych (t.j.: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, województwo) na stronie Organizatora lub kanałach social media, w celu informowania innych zainteresowanych zakupem Biletu, kto do tej pory już zakupił Bilet.

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Wydarzenia. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.

 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w Wydarzeniu.

 • Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.

 • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Wydarzenia. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 • Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do:

  • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych;

  • sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.

 • Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail biuro@crystalpalace.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 • Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza obszar EOG 12. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 • Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz, utratą lub zniszczeniem.

§ 7

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Wydarzenia mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail biuro@crystalpalace.com.pl

 • Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku nie podania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości email.

§ 8

Odstąpienie od umowy / rezygnacja

 • Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 wyżej wymienionej ustawy.

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez podawania przyczyny ze Świadczenia Organizatora w przeciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa i musi o tym poinformować Organizatora w formie pisemnej lub na adres e-mail biuro@crystalpalace.com.pl, zwrot kosztów zostanie wykonany w przeciągu 7 dni na konto bankowe.

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji Bilet wystawiony Uczestnikowi traci swoją ważność.

 • W przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, siły wyższej t.j. zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, dopuszcza się możliwość zmiany założeń organizacji Wydarzenia, zmiany zakresu i formy świadczenia, usług, a także terminu i miejsca Wydarzenia.

 • W przypadku wskazanym w §8 pkt 4 Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres podany przy rejestracji. Zamawiający nie ma prawa do rezygnacji z uczestnictwa, natomiast ma prawo do przekazania Biletu dla innej osoby, która do tego momentu nie kupiła Biletu. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania tej informacji Organizatorowi najpóźniej na 14 dni od nowego terminu Wydarzenia, przez przesłanie informacji na adres biuro@crystalpalace.com.pl.

§ 9

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia https://www.crystalpalace.com.pl

 • Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

 • W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego/bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne/bezskuteczne.

 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

 • Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.